Regulamin Newslettera

Regulamin świadczenia usługi „Newsletter”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w Brześciu Kujawskim nieodpłatnej usługi “Newsletter” drogą elektroniczną.
 2. „Newsletter” – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona Brzeskie Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w Brześciu Kujawskim za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji Newsletteru zawierającego informacje m.in. o wydarzeniach, konkursach, promocjach itd. organizowanych lub współorganizowanych przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w Brześciu Kujawskim, świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługa świadczona jest przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w Brześciu Kujawskim
 4. Administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych jest Brzeskie Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w Brześciu Kujawskim z siedzibą przy ul. Kolejowej 44, reprezentowane przez Dyrektora.
 5. Użytkownik może kontaktować się z Brzeskiem Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w Brześciu Kujawskim za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kolejowa 44, 87-880 Brześć Kujawski.
  Adres poczty elektronicznej: wahadlo@wahadlo.brzesckujawski.pl Telefon: 54 231 06 61.
 6. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi „Newsletter” należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
 7. Dla korzystania z usługi wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 8. Usługa „Newsletter” świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. Aby dokonać rejestracji należy:
  a) wypełnić formularz rejestracyjny w postaci papierowej (Załącznik nr 1) dostępny w recepcji BCKiH Wahadło, lub
  b) Wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: www.wahadlo.brzesckujawski.pl
 9. W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:
  a) wypełnić prawidłowo formularz rejestracyjny:
  i. w pole o nazwie „Imię” należy wprowadzić Imię osoby chcącej przystąpić do Newslettera
  ii. w pole o nazwie „Adres e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji Newslettera.
  Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.
  iii. wyrazić odrębną zgodę na przystąpienie do usługi „Newsletter”
  iv. wyrazić odrębną dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)
  v. oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem świadczenia usługi „Newsletter”
  vi. oświadcza, że zapoznał się z klauzula informacyjną RODO (Załącznik nr 2)
  b) kliknąć na przycisk „Zapisz” (w przypadku rejestracji poprzez stronę www). Po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
  c) kliknąć na nadesłany na podany adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
 10. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto email nadsyłane będą przez BCKiH Wahadło treści kolejnych edycji usługi „Newsletter”, z założeniem, że wysyłka wiadomości odbywać się będzie nie częściej niż raz w tygodniu.
 11. Brzeskie Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w Brześciu Kujawskim przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 123) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000. 
 12. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest klauzula informacyjna, stanowiąca załącznik nr 2.
 13. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie i w czasie nieoznaczonym od momentu zarejestrowania się Użytkownika do momentu rezygnacji przez Użytkownika lub wypowiedzenia Usługi przez BCKiH Wahadło.
 14. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi „Newsletter”. Subskrypcję można anulować, klikając na link “anulować subskrypcję” znajdujący się w stopce każdego z przesłanych listów elektronicznych.
 15. BCKiH Wahadło może w każdym czasie zaprzestać wysyłki Newslettera z następujących ważnych powodów:
  a) zmiana przepisów prawa wpływających na sposób świadczenia usługi
  b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi
  c) w przypadku, gdy przez dłuższy czas (przez okres co najmniej sześciu miesięcy) Użytkownik nie odbiera naszej komunikacji (np. nie otwiera przesyłanych e-mail)
  d) w przypadku gdy, Użytkownik korzysta z treści Newslettera w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszając prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, a także przyjęte w tym zakresie zwyczajów i zasadom współżycia społecznego.
 16. BCKiH Wahadło oświadczenie o zaprzestaniu wysyłki Newslettera wysyła Użytkownikowi na adres e-mail podany podczas rejestracji do usługi Newsletter.
 17. Zaprzestanie wysyłki Newslettera równoznaczne jest z usunięciem danych osobowych Użytkownika.
 18. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wahadlo@wahadlo.brzesckujawski.pl W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
 19. Newsletter może być wykorzystany przez Użytkownika wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter.
 20. Brzeskie Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w Brześciu Kujawskim zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu BCKiH Wahadło poinformuje Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.wahadlo.brzesckujawski.pl/regulamin-newsletter-zmiany wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na powyższej stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 21. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w recepcji Brzeskiego Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w Brześciu Kujawskim oraz pod adresem www.wahadlo.brzesckujawski.pl/regulamin-newsletter