RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla klientów i kontrahentów

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO, uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brzeskie Centrum Kultury i Historii “Wahadło”, z siedzibą: ul. Kolejowa 44, 87-880 Brześć Kujawski, reprezentowane przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych pod nr tel. 54 231 06 61 lub adresem e-mail wahadlo@wahadlo.brzesckujawski.pl.
  2. Funkcję IOD pełni w naszym Centrum Paweł Modrzejewski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspektor@kiodo.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celu prowadzenia działalności kulturalnej przez Administratora, w związku z realizacją działań statutowych i zadań publicznych, a także w celu prawidłowej realizacji zawartych umów.
  4. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią:

– ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
– ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
– statut działalności, – art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy,
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO ,tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących,
– art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym,
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych,
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody np. zgoda na przetwarzanie wizerunku lub na przetwarzanie dodatkowych danych kontaktowych (dane tego typu na naszych formularzach oznaczone są jako dobrowolne, a ich podanie oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w celu kontaktu i w związku ze sprawą, dla której Państwo podają te dane). Ponadto, podstawa ta odnosi się również do świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej na przesyłaniu newslettera oraz na przesyłanie informacji handlowych w celach marketingowych i promocyjnych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody. Dobrowolne wpisanie danych osobowych w formularzach zapisu do korzystania newslettera jest jednoznaczne z przetwarzaniem danych osobowych w tym właśnie celu.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru tych danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa – tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane mogą być również przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. firmy świadczące usługi z zakresu IT, hostingowe, kurierskie).

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zawartych umów, w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub dla realizacji zadania w interesie publicznym będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa i instrukcji kancelaryjnej. Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody.

6. Na zasadach określonych w RODO ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych mają Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

7. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, ich niepodanie oznaczać będzie brak możliwości zwarcia umowy lub zrealizowania przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego oraz brakiem możliwości korzystania z działań kulturalnych podejmowanych przez Administratora i realizacji w/w zadań.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych może jednak uniemożliwić korzystanie z dodatkowych funkcjonalności, takich jak newsletter.

10. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.